Skip to main content

RSU Studentu medija Ētikas kodekss

Šis kodekss ir saistošs visiem RSU Studentu medija satura veidotājiem – žurnālistiem, producentiem, raidījumu un programmu vadītājiem, interneta vietnes satura veidotājiem un administrētājiem, informatīvo materiālu un komunikācijas veidotājiem par Studentu medija darbību.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Vārda un preses brīvība ir viens no demokrātijas pamatelementiem. Brīva, neatkarīga prese, radio, televīzija, interneta mediji ir būtiski sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.

1.2. RSU Studentu medija satura un komunikācijas veidotāju pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nedrīkst pakļauties nekādai ietekmei, kas varētu ierobežot brīvu informācijas plūsmu un informācijas avotu izmantošanu vai traucēt atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

1.3. RSU Studentu medija žurnālistu un programmu vadītāju pienākums ir veicināt  sabiedrības saskaņu un toleranci, daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, debates par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, analītisku un kritisku nostāju  attiecībā pret  politisko un ekonomisko varu,  aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības. RSU Studentu medija žurnālistu un programmu vadītāji, citi satura un komunikācijas veidotāji iestājas pret jebkura veida cilvēka pazemošanu vai diskrimināciju.

 

2. RSU Studentu medija satura veidotāju uzvedības principi

2.1. Studentu medija satura veidotāju augstākais pienākums ir respektēt patiesību un sabiedrības tiesības uzzināt patiesību.

2.2.Pildot šo pienākumu, RSU Studentu medija satura veidotājam jāaizstāv ziņu vākšanas un publicēšanas tiesības, kā arī tiesības godīgi kritizēt un komentēt.

2.3. Ziņu, fotogrāfiju un dokumentu iegūšanai RSU Studentu medija satura veidotājam drīkst lietot vienīgi godīgas un sabiedrībā pieņemamas metodes.

2.4. RSU Studentu medija satura veidotājam jādara viss iespējamais, lai nekavējoties labotu ikvienu publicētu informāciju, kas atzīta par neprecīzu un var radīt kaitējumu.

2.5. RSU Studentu medija satura veidotājam jāievēro profesionālā slepenība attiecībā pret konfidenciālas informācijas avotu.

2.6. RSU Studentu medija satura veidotājam jāapzinās mediju veicinātas diskriminācijas risks un jādara viss iespējamais, lai izvairītos no iespējamas diskriminācijas, kura var tikt balstīta uz rasu, dzimuma, seksuālās orientācijas, valodas, reliģijas, politiskiem un citiem motīviem, kā arī uz nacionāliem un sociāliem pirmsākumiem.

2.7. RSU Studentu medija satura veidotājam ļoti stingri jāsargās no šādiem savas profesijas principu pārkāpumiem:

- no plaģiātisma;
- no īstenības tīšas sagrozīšanas;
- no apmelošanas;
- no neslavas celšanas;
- no nepamatotām apsūdzībām;
- no jebkura veida normatīvajos aktos noteikto prettiesisko darbību attaisnošanas, kas būtu saistītas ar publikācijām vai ar patiesības noklusēšanu.

 

3. RSU Studentu medija satura veidotāja uzdevumi

3.1. Profesionālais godīgums ir RSU Studentu medija satura veidotāja uzticamības stūrakmens.

3.2. Faktu izklāstam RSU Studentu medija saturā jābūt objektīvam, skaidram un nepārprotamam, atklājot svarīgākās sakarības un nepieļaujot izkropļojumus, falsifikācijas vai maldināšanu.

3.3. RSU Studentu medija radītajā saturā faktiem jābūt skaidri un saprotami nošķirtiem no autora vai citu avotu komentāra.

3.4. RSU Studentu medija satura veidotājam jānodrošina viedokļu daudzveidība un jādod iespēja izteikties visām notikumā iesaistītajām pusēm. Žurnālista pienākums ir atbalstīt atklātu viedokļu apmaiņu, pat ja šie viedokļi šķiet nepieņemami.

3.5. RSU Studentu medija satura veidotāja pienākums ir cienīt intelektuālo īpašumu un nepieļaut plaģiātu. Ja tiek citēts cita medija materiāls, jāmin tā nosaukums.

3.6. RSU Studentu medija satura veidotājam jāciena cilvēka personiskā dzīve, viņa tautība, domāšanas veids, politiskā un reliģiskā pārliecība. Žurnālistam jārespektē cilvēka cieņa un gods.

 

4. RSU Studentu medija satura veidotāja attiecības ar informācijas avotiem

4.1. RSU Studentu medija satura veidotāja pienākums ir pārbaudīt visu avotu sniegtās informācijas precizitāti un rūpēties, lai netīši nepieļautu kļūdas. Apzināta patiesības sagrozīšana ir nepieļaujama. Žurnālistam kritiski jāizvērtē informācijas avots, jāpārbauda informācija un citētie izteicieni.

4.2. RSU Studentu medija satura veidotāji savā darbā dod iespēju izteikties tiem, kam tas bijis liegts; oficiālie un neoficiālie ziņu avoti var būt vienlīdz vērtīgi.

4.3. Saskarē ar intervējamajām personām vai informācijas avotiem, RSU Studentu medija satura veidotājam ir jānosauc savs vārds un uzvārds, medijs, kuru viņš pārstāv, formāts/rubrika/sadaļa, kurā  personas teiktais tiks izmantots. Intervētā persona ir jāinformē, ja saruna tiek ierakstīta vai pārraidīta tiešajā ēterā. Tas pats jāievēro arī intervijās, kas tiek veiktas telefoniski.

4.4. RSU Studentu medija satura veidotāja pienākums ir būt iejūtīgam, intervējot vai apspriežot cilvēkus, kas pārcietuši kādu traģēdiju vai bēdas.

4.5. RSU Studentu medija satura veidotāja pienākums ir apzināties, ka privātpersonām ir lielākas tiesības slēpt informāciju par sevi nekā organizāciju amatpersonām vai citiem, kas tiecas pēc varas, ietekmes vai sabiedrības ievērības. Tikai augstāka sabiedrības vajadzība iegūt informāciju var attaisnot iejaukšanos cilvēka privātajā dzīvē.

4.6. RSU Studentu medija satura veidotājiem sevišķi uzmanīgi jāizturas pret cilvēkiem, kas paši neapzinās informācijas nozīmīgumu un atklātībai nodoto faktu izraisītās sekas. RSU Studentu medija satura veidotāja savā profesionālajā darbībā ir korekti jāizturas pret citu cilvēku emocijām un jūtām, kā arī viņu nezināšanu vai nespēju izdarīt secinājumus par pašu sniegto informāciju.

4.7. RSU Studentu medija satura veidotāja stingri jāievēro bērnu tiesības un jārēķinās ar to, ka bērni nespēj novērtēt žurnālistiem sniegtās informācijas radītās sekas.

4.8. RSU Studentu medija satura veidotāja ir piesardzīgi jāizturas pret nepilngadīgo noziedznieku vai dzimumnoziegumu upuru identificēšanu.

4.9. RSU Studentu medija satura veidotāja jāizvairās izmantot anonīmus informācijas avotus. Pirms apsolīt ziņu avotam anonimitāti, žurnālistam vienmēr jānoskaidro šā cilvēka motīvi. RSU Studentu medija satura veidotāja ir pienākums noskaidrot nosacījumus, kas tiek saistīti ar jebkuru solījumu, kas tiek dots apmaiņā pret informāciju. Žurnālistam ir jāpilda informācijas avotam dotie solījumi.

4.10. RSU Studentu medija satura veidotāja jāizvairās no  jebkāda veida slepenas informācijas vākšanas, izņemot gadījumus, kad ar tradicionālām metodēm nav iespējams iegūt sabiedrībai būtisku informāciju. Šo informācijas iegūšanas metožu lietošana ir jāizskaidro žurnālista sagatavotajā materiālā.

 

5. RSU studentu medija Ētikas kodeksa uzraudzības mehānisms

5.1. Uzsākot darbu RSU Studentu medijā, žurnālists, interneta vietnes satura veidotājs vai programmas vadītājs paraksta attiecīgo apstiprinājumu, ka ir iepazinies ar Ētikas kodeksu un ievēros  to.

5.2. RSU Studentu medija satura veidotāja medijs veicina debates par žurnālistu ētikas problēmām un koleģiāli izskata katru ētikas pārkāpuma gadījumu, par kuru jautājumu uzdevis žurnālists vai informējis jebkurš sabiedrības pārstāvis. 

5.3. Par katru šā kodeksa pārkāpumu RSU Studentu medija vadītājs pieņem atsevišķu lēmumu. Ja nepieciešams, medija vadītājs veido ētikas komisiju un ētikas pārkāpums tiek izskatīti koleģiālā sēdē.