Skip to main content

Organiskā un sponsorētā satura analīze deviņos Latvijas influenceru Instagram kontos no 2015. gada līdz 2018. gadam

Bakalaura darba tēma ir  “Organiskā un sponsorētā satura analīze deviņos Latvijas influenceru Instagram kontos no 2015. gada līdz 2018. gadam” un tā autore ir Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes studente Sabine Gasanova.

Informācijas tehnoloģiju attīstības iespaidā sociālie tīkli ir kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu mūsdienu cilvēkam. (Sarwar u. c. 2018, 2) Līdzīgi kā reiz masu mediju attīstības iespaidā izveidojās sabiedrisko attiecību profesija, sociālo tīklu virtuālās interaktivitātes iespējas ir pavērušas durvis jaunas profesijas pārstāvju attīstībai – influenceriem. Influenceris ir sociālo tīklu slavenība, kas spēj ietekmēt citu viedokļus un uzvedību un kas izmanto savu ietekmi finansiālu resursu piekļuvei. (Cotter 2018, 2) Influenceri kā viedokļu līderi ir spējīgi ietekmēt savus sekotājus kā patērētājus un mudināt uz ekonomisku rīcību.

Zīmoli ir identificējuši influenceru ietekmi un arvien vairāk veido sadarbības ar influenceriem, veidojot apmaksātas publikācijas. Apmaksātajās publikācijās influenceri iekļauj zīmolu ziņojumus un nodot tos savai auditorijai jeb sekotājiem, kas visdrīzāk nespēs atšķirt influencera personīgo viedokli no zīmola ziņojumiem, ja vien tas netiek pieminēts publikācijas tekstā. Brīdī, kad influenceris ir saņēmis apmaksu par publikāciju, piemēram, naudas izteiksmē vai barterī, tā publikācija ir iedalāma sponsorēto publikāciju kategorijā. Sponsorētās publikācijas ir ekvivalents jeb kurai citai reklāmai un, veicot sponsorētas publikācijas, influenceris ir reklāmas izgatavotājs un izplatītājs. Reklāmas izplatītājs ir atbildīgs par to, lai reklāma nebūtu maldinoša un būtu viegli identificējama. Bakalaura darba ietvarā tiek aktualizēts jautājums par influenceru sponsorēto publikāciju atbilstību godīgai reklāmai.

Pētījuma ietvarā tika analizēti deviņu ietekmīgāko Latvijas Instagram influenceru Instagram publikāciju teksti no 2015. gada līdz 2018. gadam, izmantojot jaukto kontentanalīzes metodi. Pētījuma rezultāti liecina par to, ka analizētie Latvijas Instagram influenceru apmaksātajās publikācijās dominē maldinošās publikācijas, kas sastāda 16% no kopējā publikāciju skaita. Maldinošajās publikācijās, kas ir ekvivalents maldinošai reklāmai, tika izmantoti tādi maldinoši atslēgas vārdi kā zīmolu mirkļbirkas, pateicības zīmolam un norāde uz zīmola Instagram kontu. Kopējais apmaksātais saturs sastādīja 20% no kopējā publikāciju skaita, no kuriem tikai 4% gadījumos tika izmantoti godīgas reklāmas atbilstošie atslēgas vārdi.  Maldinošas publikācijas tika identificētas trīs reizes vairāk nekā sponsorētās publikācijas, kas iekļāva atbilstošus atslēgas vārdus. Saskaņā ar Lielbritānijas godīgas reklāmas vadlīnijām influenceriem zīmolu mirkļbirku izmantoša nav pietiekams indikators norādei uz reklāmu, tādēļ var secināt, ka deviņi Latvijas Instagram influenceri nav īstenojuši godīgu reklāmu visos apmaksāto publikāciju gadījumos. 4% no publikācijām tika ievērots atbilstošu atslēgas vārdu izmantojums, taču  šajos 4% publikāciju netika ievērota vienota atslēgas vārdu izmantojums, kā arī netika ievērota konsekvence.

Ņemot vērā, ka deviņi Latvijas ietekmīgākie influenceri neizpilda pienācīgu sekotāju informēšanu par apmaksātā satura esamību, iekļaujot atbilstošus atslēgas vārdus, ir nepieciešams izstrādāt godīgas reklāmas vadlīnijas Latvijas influenceriem, kā procesā var piesaistīt Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Latvijas Blogeru un Influenceru Asociāciju. Potenciālajās vadlīnijās būtu jāiekļauj konkrēti atbilstošie atslēgas vārdi, kas influenceriem ir jāiekļauj sponsorētās publikācijas tekstā, lai sekotājs spētu identificēt reklāmu. Lielbritānijas godīgas reklāmas vadlīnijas, kas ir uz likuma balstīti nosacījumi, kalpo kā labs piemērs potenciālo vadlīniju izstrādei Latvijas influenceriem.

Avoti:

Cotter, Kelley. 2018. "Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate influence on Instagram". New Media & Society 0 (0): 1–19.

Sarwar, Binesh; Salman Zulfiqar; Saira Aziz un Khurram Ejaz Chandia. 2018. "Usage of Social Media Tools for Collaborative Learning: The Effect on Learning Succes With the Moderating Role of Cyberbullying". Jpurnal of Educational Computing 0 (0): 1–34.

Lielbritānijas godīgas reklāmas vadlīnijas -https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/3af39c72-76e1-4a59-b2b47e81a034cd1d.pdf